คนวาสนาสูง บารมี ล้ น เขาจะไม่ เ ลื่ อ น ผ่ า น

บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้

หากอย ากมีบุญวาสนาดี บารมีมาก

ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล คิดแต่สิ่งดี ดึง ดู ด

แต่สิ่งดีเข้าหาตัว และคนที่เรารักอยู่เสมอ

ไม่ได้อยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่าง ป ล อ ด ภั ย หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลัง ใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเ สี ย ง หัวเราะ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แ ข็ ง แรง

ให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่ ก ตั ญ ญู รู้ คุณ หรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเ สี ย ง ปรบมือ

เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด แต่อยู่ที่

เมื่อคุณ ล้ ม ลง ยังมีอีกหลายมือยื่นมา

ฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้ง หรือไม่

เพราะฉะนั้น อย่า อ ว ด ว่ามีเงิน เพราะย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย

นอน โ ร ง พ ย า บ า ล มันไม่ต่างอะไรกับกร ะ ดาษ

อย่า อ ว ด ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง

และ เ ยี่ ย ม ยอดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่า อ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือ ของคนอื่น อย่า อ ว ด ว่ามีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราแ ต ก ต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวง

บางคนชอบขี่จักร ย า น ได้อ อ กกำลังกาย

เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น อยู่รายทาง

บางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำ

ในรส พ ร ะ ธรรม บางคนชอบทำสวน

ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณปร ะ โยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติ

เป็นบุคคลร ะ ดับมันสมอง เป็นทรัพย า ก รที่มีค่า

การ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไข

การดูแลสามีและภ ร ร ย า สุดที่รักปร ะ เสริฐนัก คนที่เคยร่วม

ทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน

บางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน สุขใครสุขมัน

สุขในสิ่งที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน เ อ น ก า ย

มีเพลงเบา เขาก็ว่าสุขแล้ว

ชีวิตบั้นปลาย แ ต ก ต่างกัน เราไม่จำเป็น

ต้องเหมือนใครและ เ อ า อย่างใคร

ขอบคุณแหล่งที่มา deesoulmuch

อ่านเพิ่มเติม